Cấu trúc thương hiệu

Thương hiệu CII E&C được thiết kế có 2 cấp

Cấp độ 1: Thương hiệu chính (Corporate Brand) là CII E&C, đại diện cho hoạt động kinh doanh chính là xây dựng hạ tầng giao thông và toàn bộ những hoạt động kinh doanh khác của công ty với cam kết "Tạo dựng những công trình hạ tầng bền vững góp phần nâng tầm xã hội”".

Cấp độ 2: Thương hiệu đơn vị kinh doanh (SBU Brand) thể hiện một trong những mảng hoạt động kinh doanh chủ lực của công ty : Hạ tầng ngành nước, xây dựng dân dụng, dịch vụ Tư vấn xây dựng, dịch vụ Kỹ thuật M&E.